مراسم گرامیداشت روز شهرداریها ودهیاریها برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره مراسم گرامیداشت روز شهرداریها ودهیاریها به ریاست محمدی ایروانلو فرمانداروباحضور  دهیاران واعضای جلسه درسالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

بنابه این گزارش محمدی ایروانلو فرماندار باتبریک دهه کرامت وگرامیداشت این روزبابیان اینکه کمبوداعتبارات وتامین حقوق  پرسنل شهرداریهاودرخواستهای مردم ازجمله مشکلات شهرداریها میباشد.به گونه ای که برای امور جاری خودنیزبه لحاظ مالی درتنگناقرارمی گیرند.که باعث بروز نارساییهای فراوانی ودرحوزه مدیریت شهری میشود.که خروج ازاین وضعیت بدون حمایت دولت ممکن نخواهد بود.

دکترمحمدی درادامه ضمن تشکر ازعملکرد مفیدوسازنده شهردار دراجرای پروژه های مهم شهری وهمچنین تلاش دهیاران درساماندهی وحل مسایل ومشکلات روستایی گفت باتوجه به اینکه درآمد دهیاریها تقلیل یافته وازطرفی مالیات ارزش افزوده نیزکم شده دهیاران باید سعی وتلاش زیادی برای درآمدزایی بکننداعم ازجذب سرمایه گذاروکمک های مردمی تابتوانند امورات روستارا مدیریت نمایند.وازطرفی  کمبود اعتبارات سبب شده تا دهیاران  کارسختی رادرمواجهه  بامطالبات  مردم درروستاها به عهده داشته باشند.قطعا پیگیری این درخواستها ومشکلات میتواند گام مهم درتوسعه روستاهاباشدوحفظ وصیانت از دهیاران وکمک به رفع دغدغه های آنان ازاهداف موردتوجه میباشد.