چهارمین جلسه کارگروه ستاد تنظیم بازار شهرستان چایپاره برگزار شد.

فرماندار شهرستان واعضاے جلسه در سالن جلسات فرماندارے برگزار شد.

بنابه این گزارش محمدے ایروانلوفرماندار شهرستان باشاره به  افزایش غیر قانونے  قیمت کالاهاے اساسے  بر نظارت ورصد مستمر قیمت هادر بازار تاکید کردوے گفت :براے  جلوگیرے از افزایش غیرقانونے قیمت ها باید کنترل و نظارت شدیدترے بر قیمت ها وجود داشته باشد و با متخلفان مطابق قانون برخورد شود.

درادامه جلسه با بررسی وضعیت قیمت و موجودے کالاهاے اساسے  ومورد نیاز مردم توسط اداره صنعت معدن  تجارت و اتحادیه  تصمیمات  لازم در این راستا اتخاذگردید.