جلسه ستاد پایش سوخت شهرستان چایپاره برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره جلسه ستاد پایش سوخت شهرستان چایپاره به ریاست محمدی ایروانلو فرماندار واعضای جلسه  باهدف بررسی آخرین وضعیت اجرای طرح اصلاح قیمت بنزین ونحوه خدمات رسانی حمل و نقل عمومی درسالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

بنا  به این گزارش محمدی ایروانلو فرماندار با تاکید بر پایش مستمر وضعیت حمل و نقل عمومی ونظارت برقیمت خدمات این حوزه وهمچنین با افزایش سهمیه برای برخی از گروهها مانند مسافر کش های شهری وروستایی  گفت طرح اصلاح قیمت بنزین باید همزمان با تقویت حمل و نقل عمومی اجراء شود.

در ادامه اعضای جلسه  پیشنهادات خود را برای اجرای هر چه بهتر این طرح مطرح ومورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.