جلسه تامین مسکن محرومین شهرستان چایپاره برگزار شد.

بنا به این گزارش امینی فرماندار شهرستان با بیان اینکه تامین مسکن برای محرومان جامعه یکی از فعالیتهای اصلی کمیته مسکن محرومان میباشد گفت، تامین مسکن و ایجاد سر پناه مناسب برای اقشار ضعیف جامعه  از مهمترین نیازها و یکی از اولویت های مهم کمیته مسکن محرومان شهرستان است.

درادامه مشکلات و موانع موجود مطرح و راه کار های لازم جهت رفع موانع مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد مدیران دستگاه و نهادهای حمایتی نسبت به تامین مسکن چندین خانوار بی بضاعت که توسط کمیته امداد و بهزیستی شهرستان شناسایی شده اند اقدام نمایند.

درادامه با توافقات و هماهنگی بنیاد مسکن، کمیته امداد و بهزیستی مقرر شد همه دستگاها جهت تحقق احداث ۱۰۰ واحد مسکونی برای خانواده های نیازمند بی سرپرست و بی بضاعت شهرستان تلاش نموده و در کمترین زمان ممکن برای تحقق آن گام بردارند.