جلسه کارگروه تسهیل ورفع موانع تولید استان ویژه شهرستان چایپاره

بنابه این گزارش محمدی ایروانلوفرماندارضمن تقدیراز حضور اعضای جلسه ومهمانان استانی به ظرفیت وپتانسیل شهرستان درحوزه های فراوری سنگهای تزیینی و واحدهای گلخانه ای وآبزی پروری اشاره واعلام نمودند ازسرمایه گذاران دربخش های مختلف کشاورزی صنعتی گردشگری و خدماتی استقبال میکنیم .وبا بیان اینکه بکارگیری راهکارواقدامات سریع جهت رفع موانع موجودبرسرراه تولید رامهم عنوان کردوگفت رسیدگی وحمایت همه جانبه ازتولیدگنندگان درراستای حل مشکلات انها ضرورتی است که بایستی باتلاش مضاعف دستگاهها به آن عمل شود.

ودرادامه حسینی با اشاره به اینکه مصوبات تصویب شده دراین جلسه درواحدهای تولیدی وصنعتی پیگیری وارزیابی میشود اغلب مشکلات واحدهای تولیدی رامشکل کمبودسرمایه  عنوان کرد وازارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی خبردادوگفت بابررسی موانع ومشکلات آنان زمینه اشتغال ورونق تولیدوصنعت درشهرستان افزایش مییابددراین راستا بانک های عامل ودستگاههای اجرایی مرتبط میبایست به جد پیگیرباشند.

ودرپایان جلسه مدیران واحدهای تولیدی وصنعتی به منظور تسهیل وتسریع در روند حل مشکلات  به ارایه وشرح مشکلات واحدهای خود پرداخته واساسی ترین مانع تولید را بروکراسی طولانی اداری دانستند.که پیرامون آن تصمیمات مقتضی اتخاذ ودستورات لازم صادر گردید.