به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره، میزخدمت همزمان با ا ستانداری آذربایجان غربی در فرمانداری شهرستان چایپاره راه اندازی شد.
بنا به این گزارش تكريم از ارباب رجوع طی سالهای اخیر در جهت کاهش بوروکراسی اداری و تامین خواسته ها و رضایتمندی شهروندان از مراجعه به سازمان ها و ادارات دولتی اجرا می شود. از آنجا كه یكی از مقوله های سنجش كار آمدی نظام اداری میزان رضایت مندی مردم از خدمات ارائه شده توسط دستگاههای دولتی می باشد به منظور ایجاد ساز و كارهای لازم در ارائه خدمات مطلوب و موثر به مردم و برخورد مناسب كاركنان با مراجعین و نهادینه شدن این موضوع ، ارتقاء و حفظ كرامت مردم در نظام اداری به عنوان یكی از طرح های هفتگانه تحول اداری منظور گردیده است. از این رو فرمانداری چایپاره هم برای تسریع در کار ارباب رجوع خود اقدام به راه اندازی میز خدمت در این اداره کرده است.