مسئول دفتر: علی آقازاده 

شماره تماس: 04436722299 داخلی 125

شرح وظایف: