بخشداری حاجیلار

نام و نام خانوادگی: محمود حسین زاده آذر                                                     
سمت: بخشدار حاجیلار
تاریخ معارفه:95/10/26
شماره تماس دفتر فرماندار: 36571363-044
نحوه ملاقات با بخشدار: همه روزه - بخشداری حاجیلار

سوابق علمی:

کارشناسی رشته مهندسی عمران _ عمران
کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی گرایش سیستم های اطلاعاتی MIS
عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان و دارای پروانه صلاحیت نظارت ساختمانی

سوابق اجرایی:

دبیر شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان چایپاره
دبیر شورای هماهنگی ترافیک شهرستان چایپاره 
مسئول دفتر برنامه ریزی فرمانداری شهرستان چایپاره
مسئول دفتر فنی فرمانداری شهرستان چایپاره