تهیه وسائل بازی پارک کودک برای دهیاری های جدید التاسیس روستاهای قوچاش ، حسین آباد و میرزاحسام .

حسین زاده آذر بخشدار بخش حاجیلار چایپاره، با آماده سازی و نصب وسائل بازی پارک کودک قوچاش ، حسین آباد و میرزا حسام در آینده نزدیک تمام ۱۸ روستاهای دارای دهیاری های دارای پارک کودک می شوند .