حضور پرشکوه مردم و مسئولین چایپاره در راهپیمائی روز جهانی قدس