با حکم استاندار آذربایجان غربی مدیرکل دفتر استاندار و روابط عمومى استانداری آذربایجان غربی منصوب شد

محمدصادق معتمدیان استاندار آذربایجان غربی، وحید پوریافر را به عنوان مدیرکل دفتر استاندار و روابط عمومى استانداری آذربایجان غربی منصوب کرد