بازدید فرماندار شهرستان چایپاره ازروند برگزاری کنکور سراسری

بازدید فرماندار شهرستان چایپاره ازروند برگزاری کنکور سراسری
محمدی ایروانلوازروند برگزاری کنکور سراسری درشهرستان چایپاره بازدید کرد

صبح روزپنج شنبه 15تیر ماه همزمان باسراسرکشور دکترمحمدی فرماندار به همراه عطارد مدیرآموزش پرورش ازروند برکزاری کنکور سراسری ازحوزه های امتحانی هنرستان پسرانه احسان ودبیرستان دخترانه الزهراشهرستان جایپاره بازدید بعمل آورد.فرماندارشهرستان چایپاره ضمن ابراز رضایت ازنحوه اجرای آزمون ازعوامل اجرایی برگزاری آزمون کنکورسراسری قدردانی کرد.