اولین جلسه کارگروه آردو نان درشهرستان چایپاره برگزار شد.

به گزارش روابط عمومے فرماندارے چایپاره اولین جلسه کارگروه آرد و نان با موضوع ارتقاء کیفیت ،بررسے نحوه توزیع سهمیه آرد نانوایان و رسیدگے به مشکلات بهداشتے نانوایے ها به ریاست دکتر محمدے ایروانلو فرماندار شهرستان وباحضور اعضاے جلسه در سالن جلسات فرماندارے برگزار شد.                  

 دکتر محمدے با اشاره به اینکه :عدم رعایت پروتکلهاے بهداشتے در فرایند تولید نان باعث به خطر افتادن سلامت مردم و همچنین شیوع ویروس کرونا میشود.درادامه بر لزوم ثبت نام در سامانه سلامت وزارت بهداشت و اخذ کد بهداشتے براے همه نانوایی‌ها تاکید کرد.           

ایشان در ادامه نظارت دقیق بر نانوایے ها به رعایت پروتکل هاے بهداشتے ،نظارت بر نحوه تخصیص سهمیه آرد متناسب با نیاز منطقه و نحوه کارکرد نانوایے ها و اعطاے سهمیه نانوایے ها در دستور کار این جلسه قرار گرفت.

درادامه افزایش و کاهش میزان سهمیه آرد دریافتے و کیفیت نان مورد بررسے قرار گرفت و در پایان پس از بحث و تبادل نظر بین اعضاء کارگروه تصمیماتے در قالب مصوبات اتخاذ گردید.