اولین جلسه شورای توسعه و حمایت از سازمان های مردم نهاددرشهرستان چایپاره برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره  اولین جلسه شورای توسعه و حمایت از سازمان های مردم نهاد باهدف بررسی راهکارهای توسعه و ایجاد سازمان های مردم نهاد در زمینه های مختلف به ریاست محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان و باحضور نماینده سازمان های مردم نهاد استان  آذربایجانغربی درسالن جلسات فرمانداری برگزارشد.

بنا به این گزارش محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان گفت: دستگاههای اجرایی شهرستان به ویژه اعضای شورای توسعه و حمایت از سازمانهای مردم نهاد باید حداکثر همکاری را با سازمانهای مردم نهاد در جهت توسعه کمی و کیفی آنها معمول نمایندوهمچنین کار سازمانهای مردم نهاد که در زمینه های پیشگیری از آسیب های اجتماعی  امور آموزشی ، فرهنگی و ورزشی و خدمت به نیازمندان ودرجهت منافع عموم فعالیت می کنند بایستی با حمایت مسئولان و اعضای شورا پررنگ تر شود.

ارائه پیشنهادات و طرح های اجتماعی و فرهنگی سمن ها به فرمانداری، افزایش همکاری ادارات در اجرای برنامه های پیشنهادی ازجمله مباحث مورد بررسی دراین جلسه بود.