تعطیلی و انسداد ورودی تفرجگاه ها، پارک ها و مکان های عمومی و رفاهی قابل سکونت موقت تفریحی توسط بخشداران و شهرداران شهرستان در راستای سیاست های پیشگیری و مبارزه با کرونا و جلوگیری از اجرای آئین سیزده

تعطیلی و انسداد ورودی تفرجگاه ها، پارک ها و مکان های عمومی و رفاهی  قابل سکونت موقت تفریحی توسط بخشداران و شهرداران شهرستان در راستای سیاست های پیشگیری و مبارزه با کرونا و جلوگیری از اجرای آئین سیزده
به گزارش روابط عمومی فرمانداری، به دستور فرماندار شهرستان، تمامی تفرجگاه ها، پارک ها و مکان های عمومی و رفاهی قابل سکونت موقت تفریحی توسط شهرداران و بخشداران بخش مرکزی و حاجیلار با همکاری شوراهای اسلامی و دهیاران روستاهای شهرستان در راستای سیاست های ستاد پیشگیری و مبارزه با کرونا و جلوگیری از اجرای آئین سیزده بدر تعطیل و مسدود گردید.

دبیرخانه ستاد پیشگیری و مبارزه با کرونا شهرستان چایپاره