برگزاری جلسه بررسی و حل مشکلات دفع فاضلاب منازل مسکونی روستای قره کندی در شهرستان چایپاره

بنا به این گزارش بررسی مشکلات دفع فاضلاب منازل مسکونی روستای قره کندی با حضور بخشدار مرکزی، معاون شبکه بهداشت و درمان، نماینده دادستان و دهیار روستا در محل بخشداری مرکزی                                                    

دراین جلسه مشکلات مربوط به دفع اصولی و بهداشتی  مساکن روستای قره کندی بررسی تصمیمات لازم اتخاذ گردید