همزمان باهشتمین روز از دهه مبارک فجرافتتاح واحد صنایع چوب رضا وطرح هادی وآسفالت معابرروستای دیزج حاتم خان درشهرستان چایپاره برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره افتتاح واحد صنایع چوبی رضا با اعتبار 2750 میلیون ریال وطرح هادی وآسفالت معابر روستای دیزج حاتم خان با اعتبار 4630 میلیون ریال باحضور دکتر محمدی ایروانلو فرماندارشهرستان و اعضای شورای اداری برگزار شد.