دومین جلسه شورای ثبت وقایع شهرستان چایپاره برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره دومین جلسه شورای ثبت وقایع حیاتی شهرستان به ریاست امینی سرپرست فرمانداری چایپاره و با حضور سایر اعضاء در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

بنا به این گزارش امینی سرپرست فرمانداری چایپاره درخصوص اهمیت ثبت وقایع حیاتی درامورتوسعه ای شهرستان وتولید دقیق آمار را یکی از ابزارمهم برنامه ریزی عنوان کرد.

وی درادامه با تأکید بر اهمیت ثبت دقیق و بروز وقایع حیاتی، همکاری تمامی ادارات عضو شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی شهرستان با اداره ثبت احوال را ضروری دانست.

با توجه به بیان مشکلات و مطالبات ریاست محترم اداره ثبت و احوال شهرستان و با توجه به اینکه نیروی انتظامی بهداشت ودرمان واورژانس در معرض اطلاع از آمار فوتی ها قرار دارند مقرر شد در اسرع وقت این وقایع را به ثبت احوال گزارش و دهیاران نیز در روستاها همکاری لازم را در این خصوص انجام دهند.