برگزاری چهارمین جلسه ستاد پیشگیری و مبارزه با کرونا شهرستان چایپاره

برگزاری چهارمین جلسه ستاد پیشگیری و مبارزه با کرونا شهرستان چایپاره
به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره چهارمین جلسه ستاد با دستور کار بررسی نحوه و ابعاد عملیاتی نمودن طرح فاصله گذاری اجتماعی، آسیب شناسی نحوه اجرا و وضعیت نیروی انسانی و تجهیزاتی و پشتیبانی چهار کمپ ورودی در بخش فاصله گذاری اجتماعی و طرح غربالگری سلامت شهروندان(تب سنجی) برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره چهارمین جلسه ستاد با دستور کار بررسی نحوه و ابعاد عملیاتی نمودن طرح فاصله گذاری اجتماعی، آسیب شناسی نحوه اجرا و وضعیت نیروی انسانی و تجهیزاتی و پشتیبانی چهار کمپ ورودی در بخش فاصله گذاری اجتماعی و طرح غربالگری سلامت شهروندان(تب سنجی)، هم چنین پیگیری عملکرد دستگاه های مختلف در خصوص نحوه اجرای مصوبات جلسات قبلی در حوزه های تعطیلی بازار، وضعیت عملکردی تیم سالم سازی محیطی، نقاهتگاه، ضدعفونی معابر شهری و روستایی، ضدعفونی ورودی شهر و کامیون داران، ضدعفونی وسائل نقلیه عمومی، ضدعفونی تمامی مکان های عمومی و ابنیه و ساختمان های اداری، وضعیت پمپ های بنزین، نانوایی ها و سایر مکان های عمومی از لحاظ رعایت پروتکل های پیشگیری از شیوع کرونا، وضعیت عملکردی ممنوعیت انتقال بین شهرستانی دام، تعطیلی و انسداد تفرجگاه ها، پارک ها و مکان های عمومی قابل استفاده برای سکونتگاه های موقت تفریحی( از جمله برای سیزده بدر) و وضعیت عملکردی مشارکت های مردمی در پیشگیری از کرونا برگزار گردید.