اولین جلسه شورای آموزش پرورش در شهرستان چایپاره برگزارشد.

به گزارش روابط عمومے فرماندارے چایپاره اولین جلسه شوراے آموزش پرورش به ریاست دکتر محمدے ایروانلو فرماندار شهرستان و اعضاے جلسه در محل سالن جلسات آموزش پرورش بر گزار شد.

بنابه این گزارش دکتر محمدے ایروانلو فرماندار شهرستان ضمن تبریڪ ماه مبارڪ رمضان و گرامیداشت هفته معلم بااشاره به فراگیرے بیمارے کرونا و طولانے شدن تعطیلات مدارس و چالش ادامه جریان آموزش از معلمانے که در طول این مدت به هر نحوے تحصیل و آموزش دانش آموزان را دنبال میکنند تقدیرکرد.

ایشان درادامه بااشاره به برگزارے جلسات آموزشے از طریق فضاے مجازے در نظام هاے آموزشے گفت  این ابزارها مکمل جریان آموزش مے باشندو متولیان آموزش دراین شرایط با توجه به عدم امکان حضور در کلاس درس از آن بعنوان یڪ روش جایگزین استفاده مے کنندکه اقدام خوبے به منظور تداوم فعالیتهاے آموزشے است که بایستے با آموزش هاے لازم امکان استفاده به نحو مطلوب فراهم شود.

وی در بخش دیگری ازسخنان خود گفت: تعطیلے هایے که در کشور ما رخ داده و موجب قطع جریان آموزش شده است همواره به عنوان یڪ دغدغه براے مدرسه و خانواده مطرح بوده است لذا متولیان آموزش وپرورش میبایست جهت سهولت وبالا بردن کیفت آموزش وجلوگیرے از آسیب هاے آن حداکثر تلاش و بهره‌گیرے از ابزارهاے نوین آموزش را بکار بگیرند

ایشان در ادامه گفت  باپیگیرے وهماهنگے هاے بعمل آمده انشاالله  مدرسه شبانه روزے قره ضیاالدین در سال جارے  به مرحله بهره بردارے خواهد رسید

درادامه دستورات ذیل مورد بررسے قرار گرفت و تصمیمات لازم از طرف شورا اتخاذ گردید.

1-تمهےدمقدمات لازم جهت گرامیداشت برنامه هاے هفته معلم

2-اقدامات انجام شده در خصوص شبکه آموزشے شاد

3-تصمیم گیرے در مورد تغییر کاربرے بخشے از فضاے آموزشے به تجارے (تجاریسازے )

4-ساماندهینیروے انسانی

5-تصمیم گیرے درمورد ارودوگاه امام رضا (ع)

6-تصمےمگیرے درمورد سرویس حمل ونقل دانش آموزے (کارگروهماده ۱۸)