چهارمین جلسه کارگروه آردو نان درشهرستان چایپاره برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره چهارمین جلسه کارگروه آردونان با دستور کار بررسی روند سهمیه نیمه یارانه ای آرد در شهرستان(نانوایان آزادپز )به ریاست محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان و اعضای جلسه در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

بنا به این گزارش نتایج بررسی اداره صمت واتحادیه در خصوص میزان پخت و پز وبه تناسب سهمیه ماهانه آرد نانوایان آزادپز بررسی وتصمیماتی اتخاذگردید.