بازدیدفرماندار از عملیات اجرایے بهسازے و تعریض سه راهے قره ضیاالدین وجاده حمزیان خوے

به گزارش روابط عمومے فرماندارے چایپاره دکتر محمدے ایروانلو فرماندارشهرستان به همراه رئیس اداره راهدارے و حمل و نقل جاده اے ورئیس راههاے استان ؛ پیمانکار پروژه از روند اجراے عملیات پروژه تعریض جاده حمزیان قره ضیاالدین خوے و پیشرفت آن بازدید کردند.

بنابه این گزارش دکتر محمدے پس از بازدید ازمحل اجراے طرح گفت محورفوق یکے از مسیرهاے پرتردد وحادثه خیز بوده و خواستارتسریع عملیات اجراے پروژه شد تاهرچه زودتر شاهدافزایش ظرفیت ایمنے محور یادشده باشیم .دراین بازدید مسائل ومشکلات روند اجراے پروژه مورد بحث وبررسے قرار گرفت.