بازدید فرماندار از طرح پایش و فاصله گذاری اجتماعی درشهرستان چایپاره

به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره دکتر محمدی ایروانلو فرماندارشهرستان در ادامه بازدیدهای میدانی خود به همراه اعضای شورای تامین از نیروهای مستقر در  محل سه راهی و حسن اجرای دستورالعمل طرح پایش و فاصله گذاری اجتماعی درراستای قطع زنجیره انتقال بیماری کرونا در شهرستان چایپاره بازدیدکردند.