جلسه بررسے مشکلات توزیع کودشیمیایی در شهرستان چایپاره

به گزارش روابط عمومے فرماندارے چایپاره جلسه بررسے مشکلات توزیع کودشیمیایی  به ریاست دکتر محمدے ایروانلو فرماندار شهرستان واعضاے جلسه در سالن جلسات فرماندارے برگزار شد.

بنابه این گزارش دکتر محمدے ایروانلو فرماندار شهرستان خواستار خرید و حمل بموقع کودهاے شیمیایے توسط کارگزاران و دقت در روند توزیع کود گردید.وے در ادامه  با تاکید بر ضرورت نظارت  اداره جهاد کشاورزے بر روندتوزیع کود اشاره و بر اهتمام و تلاش عاملان توزیع  در تامین بموقع کودهاے شیمیایے مورد نیاز کشاورزان و بهره برداران علیرغم مسائل و مشکلات پیش رو تاکید کرد. 

ایشان در بخش دیگرے از سخنان خود با اشاره به مشکلات دفترچه هاے قدیمے  کشاورزے گفت متاسفانه میزان کل زمینهاے موجود برطبق دفترچه هاے کشاورزے از کل زمین هاے کشاورزے موجود اعم از ابے و دیمے  بیشتراست که خود چالش هاے زیادے در توزیع عدالت گونه کودهاے شیمیایے شده است لذا  بروز رسانے این دفترچه ها از ضروریات مے باشد

درادامه این جلسه تصمیمات لازم براے حل مشکلات فعلے توزیع کود شیمیایے اتخاذ گردید