جلسه آب ،خاک ،منابع طبیعی و کشاورزی برگزار شد

ه گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره جلسه آب خاک،منابع طبیعی و کشاورزی به ریاست امینی و مسولین شهرستان برگزار شد

در این جلسه طرح هاو پروژه های عمرانی طی مصوبات پیشین در حوزه سازمان آب و منطقه ای ،پروژه های جهاد کشاورزی و توزیع نهاد های دامی مورد بررسی قرار گرفت و در نتیجه تصمیمات نهایی توسط مسولین اتخاذ گردید.