وزیر کشور:

دلیلی برای عدم تحقق ساخت 4 میلیون مسکن وجود ندارد

دلیلی برای عدم تحقق ساخت 4 میلیون مسکن وجود ندارد
مسکن پایه و اساس زندگی است؛ فقدان مسکن مناسب باعث پیدایی و بروز مشکلات عدیده اجتماعی و اقتصادی از قبیل فقر و گسترش حاشیه نشینی می شود و برای همین باید توجه و اولویتی اساسی به تامین مسکن برای متقاضیان داشته باشیم.

با توجه به ابعاد مختلف مساله مسکن، نیازمند همت ملی در این عرصه هستیم! معاونان عمرانی استانداری های سراسر کشور با حضور در میدان عملیات به تحقق شعار دولت در ساخت مسکن کمک لازم را داشته باشند.

هیچ دلیلی برای عدم تحقق ساخت 4 میلیون مسکن در کشور وجود ندارد؛ باید در نظر داشته باشیم که فعال شدن صنعت مسکن در به حرکت افتادن سایر صنایع کشور کمک کننده است.

در ساخت مسکن، رویکرد دولت چند بعدی است و تلاش بر این است که همه امکانات و نیازهای مردم چون مدرسه، پارک، مساجد هم احداث شود.