نهمین جلسه ستاد پیشگیری و مبارزه با ویروس کرونا در شهرستان چایپاره برگزار شد.

به گزارش روابط عمومے فرماندارے چایپاره نهمین جلسه ستاد پیشگیرے و مبارزه با کرونا (یازدهمےنجلسه ستادے در حوزه پیشگیرے و مبارزه باکرونا )باموضوع هماهنگے و برنامه‌ریزے در راستاے اتخاذ تدابیر و تمهیدات لازم جهت رعایت پروتکل هاے بهداشتے در آزمون سراسرے و عزادارے ماه محرم  به ریاست محمدے ایروانلو فرماندار شهرستان وسایر اعضا  در سالن جلسات فرماندارے برگزارشد.

بنابه این گزارش محمدے ایروانلو   فرماندار شهرستان ورئیس ستادپیشگیرے و مقابله با ویروس کرونا شهرستان گفت :برگزاری مراسم عزادارے ماههاے محرم و صفر ،واجراے آزمون سراسرے  باید با توجه به مسئله تعادل‌بخشے میان حفظ سلامت مردم ورعایت دستورالعمل‌ها و ضوابط اعلامے انجام شود

وے درادامه بااشاره  به افزایش آمار مبتلایان در شهرستان وشرایط ویژه امسال بر لزوم انعکاس آخرین اخبار و اطلاعات مربوط به ستاد کرونا واستفاده از ظرفیت حداکثرے رسانه ها به ویژه رسانه هاے مجازے و شبکه هاے اجتماعے شهرستان مورد تاکید قرارداد

درادامه تصمیماتے به شرح ذیل اتخاذگردید.

1-اجراے دستورالعمل ضوابط برگزارے عزادارے ایام محرم و صفر با رعایت پروتکلهاے بهداشتے موردتاکیدقرار گرفت.

2-عزاداریها با کسب مجوز از کارگروه مربوطه فقط در فضاے باز خواهد بود.

3-هرگونه تجمعے درایام خاص ودسته روے  عزادارے ها ممنوع بوده و قطعا ثابت خواهد بود.

4-هیاتهاے مذهبے ؛حسینیه هاو مداحان اقناع و توجیه شوند.

5-میدان دواب شهرستان تعطیل بوده  لذا نیروے انتظامے از تشکیل میادین دواب در سایر مکانها خصوصا جوار میدان دواب جلوگیرے نماید

6-باتوجه به برگزارے کنکور سراسرے درشهرستان باید تدابیرحداکثرے ودقیق پروتکلهاے بهداشتے دراین خصوص انجام گیرد.

7-باتوجه به مجوز دادستان محترم برخورد جدے و پلمپ مراکز اماکن وبه ویژه دفاتر پیشخوان دولت که پروتکلهاے بهداشتے را رعایت نمیکندازسوے اکیپ بازرسے موردتاکید قرار گرفت