ملاقات عمومی فرماندارباشهروندان شهرستان چایپاره

به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره دراین دیدار فرماندارضمن بررسی مسائل ومشکلات مراجعین راهکارهایی راارائه نمودند که باتماس مستقیم وبرخی پس ازبررسی وکارشناسی جهت رسیدگی واقدام به مسولین مربوطه ارجاع شد.

بنا به این گزارش درراستای تداوم برنامه ملاقات مردمی بامسولان ،ملاقات عمومی فرماندار شهرستان چایپاره با شهروندان  هرهفته دوشنبه ازساعت ۹ الی ۱۲برگزارمی شود.