بازدید از مسیلهای پرخطر شهرستان چایپاره

در این بازدید ضمن بررسی مسائل ومشکلات موجود مسیل ها مقرر گردید، اعتبارات مورد نیاز برای حل مشکلات مسیل های شهرستان  جمع بندی وبه استان ارجاع داده شود و منابع آب شهرستان در اولین فرصت نسبت به مسیر گشائی و پاکسازی مسیل های آغچای و چورس اقدام نماید.