اولین جلسه شورای اقامه نماز درشهرستان چایپاره برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره اولین جلسه شورای اقامه نماز با حضورمحمدی ایروانلوفرماندارشهرستان و حجت الاسلام جمشیدی امام جمعه برگزار شد

بنا به این گزارش محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان ضمن تشریح جایگاه نماز در مدیریت جامعه اسلامی خواستار اهتمام بیشتر مسئولین مربوطه به بحث توسعه واشاعه ی فرهنگ اقامه نماز ونظارت بیشتر برعملکرد نهادهای مربوطه شدند.

درادامه حجت الاسلام والمسلمین جمشیدی امام جمعه شهرستان با تشریح آثارروحی ومعنوی نماز اول وقت برفرهنگ مذهبی افراد وجامعه بیان داشتند با شیوع ویروس کرونابیشترین آسیب به مسائل دینی مذهبی خصوصا نمازهای جماعت واردشده است وی در ادامه  ابراز امیدواری کرد با رعایت پروتکل های بهداشتی وضعیت به سابق برگرددوشاهد برگزاری نمازهای جماعت باشیم

 درادامه این جلسه موضوع  نظارت وارزیابی عملکردادارات ونهادها درزمینه اشاعه ی فرهنگ اقامه نماز نظارت تاکید گردید

درادامه مدیران ادارات ونهادها گزارش اجمالی از عملکرد ووضعیت اقامه نماز تحت مدیریت خودارائه کردند.