بازدید سرپرست فرمانداری چایپاره از معدن روستای فیض آباد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره امینی سرپرست فرمانداری شهرستان بهمراه بخشدار بخش مرکزی وجمعی از مسئولین ادارات از معدن واقع در روستای فیض آباد بازدید و رسیدگی به مسائل و مشکلات وهمچنین وضعیت کارگران آن معدن تاکیدو با اعضای شورا واهالی دیدار وگفتگو کرد.