هفته بسیج برلشگریان مخلص خدا گرامی باد.

حضرت آیت الله خامنه ای:

بسیج یک حرکت احساسی صرف نیست،بلکه متکی برفهمیدن،دانستن و بصیرت است و این جهت گیری باید همچنان در بسبج حفظ شود.